รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 2 cool 4 school
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
1.Teacher Heidi
2.นางศีรณา คงตะโก
- - - 18 10
2 Bio Game
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญ
- - - 18 12
3 Eng Quizzes
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.4-5
1.นางสาววนิดา น้อยตั้ง
- - - - 18 9
4 English game
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางจิรภา พลอยบุตร
- - - 18 13
5 Let's go KOSEN
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ว่าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลิน ชัยศรี
- - - 18 16
6 Love Life Love Body
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางปัณณภรณ์ ปานสรวง
- - - 18 2
7 Physics Easy
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวทัศนียา อ่อยอารีย์
2.นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
- - - 18 7
8 Pop Corn English
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางศีรณา คงตะโก
2.นางสาววัชลี บัวตา
- - - 36 10
9 คนพอเพียง
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นางธิดา เพ็ชรคง
2.นางสาวสุกัญญา เขียวทอง
3.นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์
36 23
10 งานบ้านวันละนิดจิตแจ่มใส
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1
1.ว่าที่ ร.ต.หญิงนพมาศ แย้มชุมพร
- - - - - 18 4
11 จิตอาสาวิชาการ
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาววันเพ็ญ ทีฆาวงค์
2.นางสาวอุษา สัตย์ซื่อ
- - - 36 13
12 ชุมนุม ASMO
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-4
1.นางสาวอมรรัตน์ อ้วนไตร
- 18 6
13 ชุมนุมดุริยางค์พาเพลิน
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทอง
50 50
14 ชุมนุมมารยาทไทย
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางวรรณภา เจริญสุข
- - - 18 6
15 ชุมนุมยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวธนัชพร โพธิ์เอม
2.นางสาวบุษกร เขียวมั่น
3.นางสาวมยุรี ค้าหมาก
4.นางสาววาทินี อนุเสฐียร
5.นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี
- - - 60 39
16 ชุมนุมหรรษาภาษาไทย
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : -
1.นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชย
18 6
17 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นางวิยะดา คงดำ
2.นางสาวชลธิชา รอดไพ
3.นายชยากร แตงนิ่ม
54 53
18 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉลาะม.ปลาย
1.นายธนัญชัย ขำปาน
- - - 150 109
19 เปิดโลก Boardgames​ เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-2
1.นายชนะ พัฒนะ
- - - - 18 18
20 ฝึกทักษะดูฟัง
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.กิตติเดช อ่อนละมัย
- - - 36 25
21 พุทธเกษตร
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-4
1.นายสนอง ยาจิตร
- 24 6
22 พุทธธรรมนำชีวิต
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหม
- - - 18 12
23 เพื่อนช่วยเพื่อน
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นางสาวปรารถนา พิศพันธ์
18 18
24 ฟันดาบสากล
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ
2.นางสาววัชรี จันทร์เผือก
36 32
25 ฟิสิกส์สัประยุทธ์
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉลาะม.ปลาย
1.นางสาวสุชาดา ฉายสกุล
2.นายนิธิทัศน์ อักษร
- - - 36 12
26 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นายชวลิต สกุลทอง
2.นายธนัญชัย ขำปาน
3.นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
54 41
27 รอบรู้สังคม
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นางสาวณัฐนันท์ คำวิชิต
2.นางสาวอรกัญญา แก้วตระกูล
36 7
28 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.5-6
1.นางสวง พลอยเจริญ
- - - - 18 18
29 ศิลปะหรรษา
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นางสาวโสภาพรรณ พลพงษ์
18 7
30 สนุกกับโครงงาน
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางวิภาวี ศรีหานนท์
- - - 18 5
31 สวนพฤกษศาสตร์
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นางรัฐพร กลิ่นบรรทม
18 18
32 หารายได้ระหว่างเรียน
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกฤษฎารัตน์ เครื่องชนะ
2.นายโสภณ กล่อมเกลี้ยง
- - - 36 37
33 หุ้น stock
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ
2.นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
- - - 36 33
34 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1
1.นางสาวอัชฌา เฉลยจิตร์
2.นายพนา สาระยาม
- - - - - 36 11
35 โอมากาเสะ​ วันละคำ​
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-6
1.นางสาวนฤขวัญ ศรีเมือง
2.นางเสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย
36 36
36 ไฮโดรโปนิกส์
สถานที่เรียน : จภ.ลพบุรี
หมายเหตุ : ม.1-5
1.นางภคพร บัวทอง
2.นางสาวนริศรา มีสำราญ
3.นางสาวนิภาพร กาบทอง
4.นางสาวอัชพร เมาะราษี
5.นายสุกฤษฏิ์ เฟ้นดี้
60 24