รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ชุมนุมCrossword Game
สถานที่เรียน : 0
1.นางจิรภา พลอยบุตร
2.นางสาววนิดา น้อยตั้ง
3.นายคมกริช เพ็ชรพลอย
33 24
2 ชุมนุมEasy Hair Cut
สถานที่เรียน : 0
1.นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
11 11
3 ชุมนุมEnglish speaking with confidence
สถานที่เรียน : 0
1.Dean LaBoy
2.EuGene
22 0
4 ชุมนุมHackathon.club
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี
11 3
5 ชุมนุมKosen
สถานที่เรียน : 0
1.ดร. วสัน ปุ่นผล
2.นายชนะ พัฒนะ
3.ว่าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลิน ชัยศรี
33 9
6 ชุมนุมPop Corn English
สถานที่เรียน : 0
1.นางศีรณา คงตะโก
2.นางสาววัชลี บัวตา
22 22
7 ชุมนุมstart up
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ
2.นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
22 19
8 ชุมนุมTo Be Number One
สถานที่เรียน : 0
1.นางปัณณภรณ์ ปานสรวง
11 2
9 ชุมนุมการหารายได้ระหว่างเรียน
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวกฤษฎารัตน์ เครื่องชนะ
2.นายโสภณ กล่อมเกลี้ยง
22 20
10 ชุมนุมกีฬากับการปฐมพยาบาล
สถานที่เรียน : 0
1.นางวิยะดา คงดำ
2.นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
22 22
11 ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ
สถานที่เรียน : 0
1.นายชวลิต สกุลทอง
2.นายธนัญชัย ขำปาน
22 22
12 ชุมนุมคนพอเพียง
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวสุกัญญา เขียวทอง
2.นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์
22 20
13 ชุมนุมจิตอาสาวิชาการ
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาววันเพ็ญ ทีฆาวงค์
2.นางสาวอุษา สัตย์ซื่อ
3.นายทศพร กระจ่างฤทธิ์
33 33
14 ชุมนุมจุลชีววิทยา
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญ
11 6
15 ชุมนุมดุริยางค์
สถานที่เรียน : 0
1.นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทอง
50 49
16 ชุมนุมท่องไปในโลกกวัาง
สถานที่เรียน : 0
1.นางวรรณภา เจริญสุข
11 10
17 ชุมนุมทักษะชีวิตจิตแจ่มใส
สถานที่เรียน : 0
1.นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ
- - - - - 11 0
18 ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : 0
1.นางรัฐพร กลิ่นบรรทม
11 7
19 ชุมนุมนักลงทุนมือใหม่
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
- - 11 3
20 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : 0
1.นายธนัญชัย ขำปาน
- - - 100 32
21 ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : 0
1.นายสิปปวิชญ์ นากรณ์
20 15
22 ชุมนุมแนะแนว
สถานที่เรียน : 0
1.นางอรุณี คมคาย
11 11
23 ชุมนุมฝึกภาษาจากวีดิทัศน์
สถานที่เรียน : 0
1.กิตติเดช อ่อนละมัย
11 10
24 ชุมนุมฟันดาบสากล
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ
2.นางสาววัชรี จันทร์เผือก
22 17
25 ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวสุชาดา ฉายสกุล
2.นายนิธิทัศน์ อักษร
33 17
26 ชุมนุมภาษาหรรษา
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชย
2.นางสาวนฤขวัญ ศรีเมือง
22 0
27 ชุมนุมยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวธนัชพร โพธิ์เอม
2.นางสาวบุษกร เขียวมั่น
3.นางสาวมยุรี ค้าหมาก
4.นางสาววาทินี อนุเสฐียร
48 46
28 ชุมนุมรอบรู้สังคมศึกษา
สถานที่เรียน : 0
1.นางกัลยา ปัญญา
2.นางสาวณัฐนันท์ คำวิชิต
3.นางสาวอรกัญญา แก้วตระกูล
33 11
29 ชุมนุมรักการอ่าน
สถานที่เรียน : 0
1.นางสวง พลอยเจริญ
2.นางสาวพรพิมล บุญประสพ
22 22
30 ชุมนุมไลค์สาระ
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวปรารถนา พิศพันธ์
11 11
31 ชุมนุมวันละยำ
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวชลธิชา รอดไพ
2.ว่าที่ ร.ต.หญิงนพมาศ แย้มชุมพร
22 22
32 ชุมนุมศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารจัดการดวงชะตา
สถานที่เรียน : 0
1.นายภานุวัฒน์ ปัญญา
2.นายสนอง ยาจิตร
22 21
33 ชุมนุมสติกับชีวิต
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหม
11 12
34 ชุมนุมสนุกกับโครงงาน
สถานที่เรียน : 0
1.นางวิภาวี ศรีหานนท์
11 2
35 ชุมนุมสนุกงานศิลป์
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวโสภาพรรณ พลพงษ์
11 11
36 ชุมนุมหมากรุกหรรษา
สถานที่เรียน : 0
1.นายชยากร แตงนิ่ม
11 11
37 ชุมนุมหุ่นยนต์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 0
1.นางสาวอัชฌา เฉลยจิตร์
2.นายพนา สาระยาม
22 8
38 ชุมนุมไฮโดรโปนิกส์
สถานที่เรียน : 0
1.นางภคพร บัวทอง
2.นางสาวนริศรา มีสำราญ
3.นางสาวนิภาพร กาบทอง
4.นางสาวอัชพร เมาะราษี
5.นายสุกฤษฏิ์ เฟ้นดี้
55 46