คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

แจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการเรื่อง การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://pccl.clubth.com

 

คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน ในการเข้าระบบ

- ข้อมูลเพิ่มเติมในการกรอกเลขประจำตัวนักเรียน (ไม่ต้องใส่เลข 0 ตัวหน้า เช่น 01234 ใส่แค่ 1234)

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป (ชื่อ - นามสกุล/ระดับชั้น/ห้อง)

3. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเตอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น  เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้นขอให้นักเรียนพิจารณาชุมนุมที่นักเรียนสนใจจริงๆก่อนทำการลงทะเบียน

4. นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จากเมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน"

5. นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ 

- เปิดลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 16.00 น. 

- ปิดลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น.

6. การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตจะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียนซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลภายหลังได้

7. สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม นางสาวนริศรา มีสำราญ ID Line : Duckhell88